ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou ES – TRADING SK, s.r.o., so sídlom Železničiarska 830, 908 01 Kúty, IČO: 36 280 119, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 18095/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza pri na webovej stránke www.estrading.sk (ďalej ako „webová stránka“). Podmienky spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, kuk ktorému prichádza mimo webovej stránky, má Prevádzkovateľ zdokumentované v interných predpisoch a zásadách ochrany osobných údajov spracúvaných mimo webovej stránky. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese ES – TRADING SK, s.r.o., Železničiarska 830, 908 01 Kúty alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@estrading.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracúvanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem, vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od účelu spracúvania, najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa, IP adresa Vášho zariadenia.

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo pri návšteve webovej stránky.

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účely Právny základ Popis Doba uchovávania
Odpovedanie na správy a vybavovanie žiadostí zo správ poslaných prostredníctvom webového formulára na webovej stránke Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na vybavení žiadostí a iných dopytov, ktoré mu adresujú dotknuté osoby v rámci bežnej obchodnej komunikácie prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke 3 mesiace odo dňa prijatia správy alebo do splnenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Posielanie aktuálnych ponúk prevádzkovateľa zmluvným klientom Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na informovaní zmluvných klientov prevádzkovateľa o aktuálnych ponukách a nových produktoch Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak ste zmluvným klientom prevádzkovateľa v rámci obchodnej komunikácie Počas trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Prezentácia prevádzkovateľa prostredníctvom funkčnej a prehľadnej webovej stránky, zabezpečenej cez využívanie cookie súborov Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v jeho záujme na funkčnej a užívateľsky atraktívnej webovej stránke slúžiacej na propagáciu služieb Prevádzkovateľa Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak navštívite jeho webovú stránku 1 rok odo dňa získania osobných údajov

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

V Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľom Prevádzkovateľa je v súčasnosti spoločnosť poskytujúca hostingové služby webovej stránky a mailhostinogvé služby.

Okrem vyššie uvedených subjektov poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje (IP adresa Vášho zariadenia) aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje služby Google Analytics, ktoré Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke za účelom merania návštevnosti webovej stránky prostredníctvom súborov cookies.

Pri využívaní súborov cookies na webovej stránke Prevádzkovateľa prichádza k prenosu Vašich osobných údajov (IP adresy Vášho zariadenia) do USA, spoločnosti Google LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU – US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené v tabuľke účelov pod písmenom D. týchto Zásad.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie v prípade, ak o to požiadate.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Účely Právny základ
Právo na prístup Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
Právo na opravu Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na prenosnosť údajov Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.
Právo podať sťažnosť alebo podnet V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

- písomne, zaslaním žiadosti na adresu ES – TRADING SK, s.r.o., Železničiarska 830, 908 01 Kúty,
- elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@estrading.sk.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke alebo aby umožnili funkčnosť niektorých prvkov webovej stránky.

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookie súborov:

- funkčné (esenciálne) cookie súbory, ktoré zabezpečujú základnú funkcionalitu niektorých funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,

- analytické cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie štatistických informácií o návštevnosti webovej stránky, zabezpečované prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google LLC.

Používanie cookie súborov môžete spravovať prostredníctvom nastavení Vášho webového prehliadača a to tak, že môže vypnúť využívanie analytických cookie súborov alebo tak, že vypnete všetky typy cookie súborov, vrátane funkčných cookies. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Tieto Zásady sú platné a účinné od ____.____.__________.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.

Napíšte nám správu.

Spracúvame Vaše osobné údaje, viac info tu